Regulamin

Regulamin usług samodruk.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CCS DRUK CYFROWY DRUKARNIA INTERNETOWA

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni internetowej oferowanych przez CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. w Warszawie w serwisie internetowym ccsdruk.pl, zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

(2) Właścicielem i administratorem (zwanym dalej „Operatorem”) drukarni internetowej ccsdruk.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest:
CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o.
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 16/22
NIP 7831697177
regon 302360070
tel. kontaktowy działu zleceń internetowych 61 8551 706 w. 140 lub 728 358 802 w godzinach 8.00 - 16.00
fax działu zleceń internetowych 61 8529 113
wpisana w dniu 01.03.2013 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000453205.

(3) Serwis drukarni internetowej CCS DRUK CYFROWY jest dostępny pod adresem http://www.ccsdruk.pl

(4) Niniejszy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Operatorem a klientem korzystającym z Serwisu (zwanym dalej „Klientem”)

§ 2 Warunki korzystania z serwisu

(1) Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez Klienta niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

(2) Zamówienia w Serwisie mogą składać wyłącznie Klienci którzy dokonali rejestracji w Serwisie wypełniając formularz rejestracyjny, a nadto otrzymali indywidualne konto klienta wraz z hasłem dostępu oraz zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, akceptując go.

(3) Aby utworzyć indywidualne konto klienta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.ccsdruk.pl

(4) Podane przez Klienta podczas rejestracji dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres oraz kontaktów przy realizacji zamówień. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim.

(5) Konto danego Klienta w Serwisie może zostać zlikwidowane przez Operatora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.

(6) Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych podanych podczas rejestracji oraz zebranych podczas składania zamówień, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji zamówień

(7) Operator może bez podania przyczyny odmówić Klientowi rejestracji w Serwisie. Odmowa taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku gdy Klient posiada zaległości płatnicze w stosunku do Operatora lub nie wywiązał się z wcześniejszej umowy łączącej go z Operatorem.

§ 3 Procedura składania i realizacji zamówień

(1) Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja w Serwisie, akceptacja regulaminu, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz:
a) dostarczenie gotowych plików do druku, przygotowanych zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach Serwisu, lub
b) przygotowanie pliku do druku za pomocą mechanizmów i funkcjonalności udostępnionych w Serwisie

(2) Zamówienia w Serwisie mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zleceń złożonych do godziny 12:00 w dni robocze rozpoczyna się w tym samym dniu roboczym. Realizacja zamówień złożonych po godzinie 12:00 w dni robocze oraz w pozostałe dni, rozpoczyna się w następnym dniu roboczym. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

(3) Terminy realizacji zamówień standardowych produktów oferowanych w Serwisie są opisane na stronie Serwisu i podawane w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumiany jest każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Terminy realizacji zamówień niestandardowych są ustalane indywidualnie z Klientem, a Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadku powstania przeszkód niezależnych od Operatora.

(4) Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu złożenia zamówienia poprzez panel obsługi konta klienta (patrz §3 ust. 2 regulaminu) oraz dostarczenia plików do druku w sposób opisany w §3 ust. 1 regulaminu. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres wynikający ze wspólnej zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód niezależnych od Operatora. W każdym takim przypadku Klient jest informowany o wydłużeniu terminu niezwłocznie po zaistnieniu takiej przeszkody.

(5) Operator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przez Klienta. W takim przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od początku od momentu dostarczenia przez Klienta plików do druku w prawidłowej formie.

(6) Wysyłka zamówienia jest realizowana przez:
a) Operatora na terenie Poznania oraz Warszawy, na zasadach i cenach opisanych w Serwisie
b) osoby trzecie (zwane dalej Dostawcami), w sposób określony przez Klienta podczas składania zamówienia, na zasadach i w cenach opisanych w Serwisie
Terminy dostarczenia przesyłek podane w Serwisie są terminami wyłącznie orientacyjnymi.

(7) Zrealizowane zamówienia są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia.

(8) W przypadku, kiedy Klient zwleka z odbiorem zamówienia, Operator ma prawo żądać od Klienta zapłaty odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych tym opóźnieniem.

(9) Na życzenie i koszt Klienta, Operator prześle drogą elektroniczną lub pocztą wydruk próbny, obejmujący wybrany fragment lub część pliku, będącego podstawą realizacji zamówienia.

§ 4 Materiały do druku

(1) Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy plików dostarczonych do druku, w tym również za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane pliki są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przez klienta plików do druku.

(2) Zlecenia są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do Operatora. Operator nie wprowadza poprawek i modyfikacji treści zawartych w plikach przesłanych przez Klienta.

(3) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli:
a) pliki nie zostały przygotowane zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie Serwisu
b) pliki zawierają treści naruszające prawo

§ 5 Ceny i płatności

(1) Ceny publikowane w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu oraz obliczane za pomocą udostępnionego w Serwisie kalkulatora zamawianego produktu, są wskazywane jako ceny netto (nie zawierające ustawowego podatku VAT w wysokości 23%) oraz brutto (zawierające ustawowy podatek VAT w wysokości 23%).

(2) Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie jest dokonywana za pośrednictwem płatności online, przelewem z góry, kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze. W przypadku podmiotów, które uzyskały kredyt kupiecki płatność może być dokonana przelewem z odroczonym terminem płatności. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać Klienci współpracujący z Operatorem od co najmniej 3 miesięcy oraz których Obroty z operatorem przekroczyły średnio 5000 zł brutto miesięcznie przez okres dwóch miesięcy, poprzedzających złożenie zamówienia. Odroczenie płatności przysługuje wyłącznie Klientom , którzy dostarczyli wymagane przez Operatora dokumenty, nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Operatora oraz nie przekroczyli limitu kredytowego. Dla stałych Klientów Serwisu Operator może wprowadzić indywidualny system rabatowy.

(3) Koszt wszelkich dodatkowych zmian zamówienia dokonanych przez Klienta w trakcie jego realizacji ponosi Klient.

(4) Koszty przesyłki zamówienia są ponoszone przez klienta. W określonych przypadkach (promocje, indywidualne ustalenia Operatora Serwisu), Operator może ponieść koszt przesyłki.

(5) W przypadku nieterminowej zapłaty przez Klienta będą naliczane odsetki w wysokości 25% od kwoty należności brutto w skali roku. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.

§ 6 Zakres odpowiedzialności operatora oraz reklamacje

(1) Operator udziela Klientowi gwarancji jakości na wypadek wadliwego wykonania zamówienia.

(2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub merytoryczne, które wystąpiły w zamówieniu, jeśli zawierały je pliki dostarczone przez Klienta do druku.

(3) Klient zgłaszając reklamację, powinien zawsze posługiwać się nazwą użytkownika zarejestrowaną w Serwisie oraz numerem zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Każda reklamacja musi zawierać dokładny opis wad lub niezgodności ze specyfikacją.

(4) Zamówienia dostarczone w formie elektronicznej są drukowane w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Operator nie ma obowiązku w szczególności sprawdzania, poprawiania i modyfikacji plików. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić względem obrazu oglądanego na monitorze komputera lub względem tego samego pliku wydrukowanego w innej technologii lub na innym urządzeniu. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

(5) Reklamacje z tytułu różnic kolorystycznych są rozpatrywane pod warunkiem zamówienia przed właściwym drukiem wydruku próbnego i jego zaakceptowaniu. Wydruk próbny jest wysyłany do Klienta na jego koszt. Druk właściwy następuje po otrzymaniu przez Operatora pisemnej akceptacji wydruku próbnego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową.

(6) Reklamacje dotyczące niezgodności zamówienia ze specyfikacją muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej lub mailowo na adres bok@ccsdruk.pl. Powtórna realizacja zamówienia lub zwrot zapłaty następuje wyłącznie po zwróceniu Operatorowi zamówienia w całości. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku niedostarczenia całego zamówionego nakładu nie będą rozpatrywane.

(7) Operator zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować Klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

(8) W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient ponosi koszt dostarczenia reklamowanego zamówienia do Operatora serwisu i ponownej wysyłki do Klienta.

§7 Postanowienia końcowe

(1) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(2) Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Polityka Cookies

Firma CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 16/22, 01-132 Warszawa, wpisana w dniu 01.03.2013 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000453205, NIP 7831697177, REGON 302360070, zwana dalej CCSDRUK.PL gwarantuje Użytkownikom strony www.ccsdruk.pl prawo wyboru dotyczące udostępniania informacji, które ich dotyczą. CCSDRUK.PL informuje użytkowników, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

"Cookies" - co to takiego?

Cookies to fragmenty informacji, zapisywane przez przeglądarkę której używasz podczas przeglądania stron internetowych, na Twoim komputerze. Wszystkie nowoczesne strony internetowe stosują pliki cookies, zwane również "ciasteczkami", gdyż dzięki nim strony internetowe pamiętają Twoje preferencje, takie jak odwiedzane strony w naszym serwisie, najczęściej wybierane produkty itp. Pliki Cookies nie identyfikują Twoich danych osobowych i nie mają jakiegokolwiek wpływu na używane przez Ciebie oprogramowanie ani Twój komputer. Dostęp do pliku Cookie naszej strony ma tylko CCSDRUK.PL.

W jakim celu stosujemy pliki Cookie

 • Uwierzytelnianie użytkownika

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego preferencjom i zamawianym wcześniej produktom.

 • Bezpieczeństwo

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie jako mechanizm pomocniczy w zapobieganiu nadużyciom, w tym również wyciekom danych.

 • Preferencje, funkcje i usługi

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki Cookie do zapisu informacji o preferencjach językowych i komunikacyjnych użytkownika oraz informacji pomocnych podczas wypełniania formularzy w serwisie www.ccsdruk.pl. Niezależnie od tego, poprzez mechanizmy społecznościowe, dają one dostęp użytkownikowi do funkcji, ważnych informacji oraz treści zgodnych z jego indywidualnymi zainteresowaniami.

  CCSDRUK.PL umożliwia innym podmiotom, udostępniającym mechanizmy serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter itp., wykorzystywanie plików Cookies na stronach www.ccsdruk.pl.

  • Facebook

   CCSDRUK.PL umieszcza na podstronach serwisu www.ccsdruk.pl przyciski Lubię to i Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich miejscach umieszczany jest kod przekierowujący do serwisu Facebook. Używając tych przycisków użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook.

  • Youtube

   CCSDRUK.PL zamieszcza w serwisie www.ccsdruk.pl pliki wideo udostępniane z serwisu YouTube, umieszczając w odpowiednich miejscach podstron kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności.

  • Twitter

   CCSDRUK.PL zamieszcza w serwisie www.ccsdruk.pl przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter.

 • Reklama

  CCSDRUK.PL może wykorzystywać pliki Cookie aby prezentować użytkownikowi interesujące go reklamy, na stronach własnych tj. www.samodruk.pl i www.ccsdruk.pl, jak również poza nimi. Możemy również wykorzystywać pliki Cookie, aby sprawdzić, czy adresaci reklamy zareagowali na nią odwiedzinami w serwisie www.ccsdruk.pl.

  Wydajność, analiza oraz badania

  CCSDRUK.PL wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się, jak działają nasze strony www, usprawnić ich działanie oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy użytkownicy przechodzą na strony CCSDRUK.PL z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikowi kontrolowanie w dużej mierze plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do zapisywania plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny.

  Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od Google Inc.

  Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zapisuje w komputerze użytkownika kod umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. CCSDRUK.PL przy korzystaniu z mechanizmów GOOGLE Inc. używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może odmówić zbierania danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Jak pliki Cookies dostosowują stronę internetową www.ccsdruk.pl do potrzeb użytkownika.

Pliki Cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników oraz pomagają nam oceniać statystykę wejść na stronę internetową. Pozwalają one ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak możemy ulepszać funkcjonalność strony internetowej.

Pliki Cookies służące uwierzytelnianiu, pozwalają m.in. na łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami Cookies?

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z naszej strony www, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić jej bezproblemowe działanie.

Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google Inc., aby poznać jej zasady korzystania z plików cookie:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 

Aby zapoznać się z metodami zarządzania ustawieniami plików Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: