Praca

Firma CCS DRUK CYFROWY Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko pracownik obsługi klienta.

Miejsce pracy: Poznań

Idealna kandydatka/kandydat to osoba, która: posiada podstawową znajomość programów graficznych corel, acrobat, jest terminowa i rzetelna, posiada umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy: umowę o pracę, stałe wynagrodzenie.

Wysyłając CV zawierające Twoje dane osobowe, inne niż imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, czy e-mail, pod którym moglibyśmy się z Tobą skontaktować w sprawie Twojego udziału w procesie rekrutacji, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CCS Druk Cyfrowy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko.”

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

(dla kandydatów do pracy lub współpracy)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie CCS Druk Cyfrowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453205, o kapitale zakładowym w wysokości 1.900.000,00 zł, posiadająca NIP: 783-169-71-77, REGON: 302360070 (dalej także jako „My”). Jako  administrator dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne. Można się z  nami skontaktować listownie na adres w/w siedziby Spółki lub za pośrednictwem e-mail: Rodo@ccsdruk.pl

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach przedstawionych poniżej i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami:

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

W celu oceny Twoich kwalifikacji do pracy, zdolności i umiejętności na stanowisku, na które aplikujesz oraz wyboru odpowiedniej osoby do pracy u nas, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

- przepis prawa i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane w punkcie powyżej;

- nasz uzasadniony interes w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. (możemy sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy)

[art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w związku z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy]

Przez okres 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Przez okres 2 lat od dnia przekazania nam danych osobowych, o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, usługi doradczo-kontrolne, usługi prawne, usługi księgowo-finansowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, możesz żądać ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi. Ponadto, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, możesz ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: Rodo@ccsdruk.pl lub listownie na w/w adres siedziby spółki.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych dotyczące rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.